Wykaz ważniejszej aparatury

Termoanalizator SDT 2960 produkcji TA INSTRUMENTS, przeznaczony do badania kinetyki i przemian termicznych substancji stałych w szerokim zakresie temperatur, zarówno w atmosferze powietrza jak i gazów obojętnych. Termoanalizator znajduje zastosowanie m.in. w przypadku oznaczeń: temperatury topnienia, temperatury wrzenia, kinetyki reakcji rozkładu, stabilności termicznej, wpływu atmosfery na materiały.

W skład zestawu wchodzi komputer sterujący (Pentium II, 400 MHz) z oprogramowaniem oraz drukarka Hewlett Packard 840c. Badania termiczne mogą być realizowane w następujących warunkach:

Istnieje możliwość pracy w warunkach izotermicznych, nieizotermicznych lub izotermiczno-nieizotermicznych. Termoanalizator może pracować w dwóch opcjach: TGA-DTA lub DSC-TGA.

Integralną część aparatury stanowi komputer wraz z oprogramowaniem działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT. Oprogramowanie składa się z programu sterującego pracą urządzenia oraz programów do obróbki graficznej i matematycznej wyników, w tym do specjalistycznych obliczeń kinetycznych reakcji przebiegających w fazie stałej.

Do badań przemian termicznych ciał stałych wykorzystywane są także derywatografy produkcji węgierskiej (Q i C).


Spektrofotometr FTIR Genesis II (Mattson) jest urządzeniem o dużych możliwościach analitycznych, wykorzystującym do zbierania danych technikę szybkiej transformacji Fouriera. Aparat, przedstawiając wynik badania w postaci wykresu graficznego widma IR, dostarcza informacji jakościowych i ilościowych o rodzajach związków obecnych w danej próbce. Istnieje możliwość rozbudowy aparatu poprzez przyłączenie dodatkowych akcesoriów, jak np.: mikroskopu, zewnętrznego przedziału próbek do niezależnego usytuowania dodatkowego detektora, przystawki ATR z horyzontalnym lub pionowym usytuowaniem kryształów w wersjach do ciał stałych i cieczy, kuwet gazowych. Spektrometr GENESIS II charakteryzuje się maksymalną rozdzielczością równą 1 cm-1 i zakresem spektralnym 7800-350 cm-1. Może pracować jako urządzenie niezależne służące do okresowego badania stałych i gazowych produktów pośrednich rozkładu termicznego substancji stałych. Istnieje również możliwość stałej współpracy spektrometru z termoanalizatorem SDT 2960 produkcji TA Instruments.

W skład zestawu aparaturowego oprócz spektrometru wchodzi komputer ADAX z drukarką Hewlett Packard 640c. Sterowanie aparatem odbywa się za pomocą oprogramowania WinFIRST pracującego w środowisku Windows. Program WinFirst zapewnia narzędzia analizy danych i automatyzuje procedury wymagane przy ich szybkim zbieraniu. Dostarczone oprogramowanie zawiera także bazę danych widm związków organicznych (ok. 3000) z możliwością porównywania i identyfikacji badanej próbki.

Aparat posiada następujące przystawki:

Do badań ciał stałych i cieczy służą spektrofotometry Specord (Carl-Zeiss-Jena) działające w zakresie nadfioletu, światła widzialnego i podczerwieni.


Spektrofotometr SEMCO S/E ma zastosowanie do pomiarów absorbancji światła przez substancje ciekłe, wyznaczania stężeń badanych roztworów w zakresie stosowalności prawa Lamberta-Beera oraz wykonywania badań kinetycznych. Wykorzystywany m.in. do oznaczeń zawartości żelaza w wodzie. Zakres długości fal: 340-1000 nm. Aparatura próżniowa typu McBaina-Bacra do wyznaczania izoterm adsorpcji i desoprcji benzenu, wody, i innych adsorbatów metodą wagową. Dzięki zastosowaniu opracowanego specjalnie dla w/w aparatury oprogramowaniu istnieje możliwość wyznaczania parametrów struktury porowatej ciał stałych jak: powierzchnia właściwa metodą BET, powierzchnia właściwa (St) i objętość mikroporów (Vmikro) metodą De-Boer’a, powierzchnia mezoporów z adsorpcyjnej i desorpcyjnej części izoterm metodą Kisielewa oraz rozkłady objętości i powierzchni mezoporów metodą Dollimore’a - Hilla.

 


Aparatura próżniowa do wyznaczania powierzchni właściwej ciał stałych na podstawie adsorpcji metodą objętościową. Jako adsorbat może być zastosowany azot lub argon.

 


Wysokotemperaturowe piece rurowe (CZYLOK). Służą do badania przemian termicznych substancji w wysokich temperaturach (do 12000C). Wykorzystywane między innymi w badaniach utylizacji termicznej odpadów przemysłowych oraz otrzymywania materiałów specjalnego przeznaczenia (tlenków glinu oraz sorbentów mineralno-węglowych).


Turbidymetr 2100 AN (Hach). Służy do badań nad heterofazowymi układami dyspersyjnymi:
- koloidalnymi roztworami wodnych krzemianów
- suspensjami wosków naftowych.